TYÖPAKETTI 3

Kestävän kehityksen strategian jalkauttaminen tiedolla johtamisen edistämiseksi

Työpaketissa hyödynnetään kyselyitä, työpajoja ja palvelumuotoilun menetelmiä asiakkaiden ja henkilökunnan sitouttamiseksi. Alkukartoituksessa pohditaan, millaisia ilmastokäyttäytymistä tukevia käytäntöjä organisaation sisällä hankkeen alkaessa toteutetaan (mm. kierrätys, energiatehokkuus, logistiikka, digitaaliset työkalut, tulosteet, sähkösopimukset), sekä määritellään yrityksen organisaatiokulttuurityyppi.

Yritysten henkilöstö osallistetaan työpajassa ilmastotyöhön palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen. Työpajassa kartoitetaan, miten henkilöstön ympäristökäyttäytymistä voidaan tukea yrityksen asiakasrajapinnassa ja selvitetään millaisen ruohonjuuritasolla syntyvän tiedon pitäisi olla välittömästi päätöksentekijän saatavilla. Lisäksi selvitetään mitä työelämän tarpeita ja haasteita yritysten päättäjät ovat kohdanneet avoimen ja ei-avoimen datan käytölle. Toimenpiteessä järjestetään työpaja koronapandemian salliessa joko paikan päällä tai etäyhteydellä yhteistyökumppanien kanssa. Tavoitteena on nostaa esille tapoja vaikuttaa ympäristön tilaan teknologian avulla, osallistaa henkilökuntaa kestävän kehityksen viestintä- ja brändityöhön.

Työpaketti 3 kattaa kyselytutkimuksen, jossa selvitetään, millainen tieto lisää asiakkaan ymmärrystä omien kuluttajavalintojen merkityksestä. Selvitys vastaa kysymykseen, missä muodossa esitetty data on helppo vastaanottaa, ymmärtää ja omaksua ympäristökäyttäytymisen tueksi, sekä missä palveluiden vaiheessa asiakas tarvitsee tietoa tai dataa kuluttajakäyttäytymisensä tueksi. Toimenpiteessä perehdytään aikaisempaan tutkimustietoon ja asiakaskyselyn tuloksiin. Hankkeen henkilöstö laatii kyselytutkimuksen, jonka yritykset lähettävät omille asiakkailleen. Löydöksiä hyödynnetään datan visualisoinnin viestintäsuunnitelmassa.

Hankkeessa saatujen tulosten pohjalta kirjoitetaan vertaisarvioitu kansainvälinen tieteellinen julkaisu, laaditaan yrityksiä koskeva datan visualisointien viestintäsuunnitelma, sekä toteutetaan hankkeen viestintä rakennerahastojen ohjeistuksen mukaisesti erilaisissa medioissa alueellisesti ja valtakunnallisesti. Viestinnässä käytetään monipuolisesti eri kanavia tavoitekohderyhmästä riippuen, mukaan lukien alan julkaisut, ammattilehdet, tietoverkot, hankkeen oma viestinnän kokoava alusta ja sosiaalinen media.